setu tujuh muara

air sumur suci, setu tujuh muara